Verőcei Géza Fejedelem Református Óvoda

Archive for the ‘óvodai mulasztás’ Category

A GYERMEKEK, ÓVODAI MULASZTÁSA ÉS A TÁVOLLÉT IGAZOLÁSA

 

Hatályba lépett 2015. szeptember 1-jével az Nkt.8.§-ának (2) bekezdése, amely kötelezően előírja a gyermekek számára napi négy óra óvodai foglalkozáson való részvételt, annak a nevelési évnek a kezdetétől, amely kezdőévének augusztus 31 napjáig a gyermek a harmadik életévét betölti.

A távolmaradást igazolni kell. Orvosi igazolással igazolandó, hogy a gyermek újra részt vehet az óvodai foglakozásokon.

Betegségen kívül a távolmaradás, a szülő előzetes írásbeli kérelmére engedélyezhető a házirendben szabályozottak szerint.

Az igazoláson fel kell tüntetni a távollét pontos időtartamát. A rendelet 51. § (2) bekezdése alapján a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

  • a gyermek a fentiek szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
  • orvosi igazolással, illetve
  • a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási kötelezettségének eleget tenni.

Amennyiben a szülő a távolmaradást nem igazolja, a távollét igazolatlan mulasztásnak minősül:

  • Ha az óvodába járásra kötelezett gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A gyámhatóság a bejelentés alapján az óvoda bevonásával intézkedési tervet készít, amelyben meghatározza a további igazolatlan hiányzás megszüntetésére irányuló feladatai.
  • Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
  • Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermek ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

A rendelet 51. § (6) bekezdése alapján a szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben tizenegy nap. A szabálysértés miatt megállapított pénzbírság legalacsonyabb összege a törvény 11. § (1) bekezdése alapján ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.

Reklámok

Reklámok