Verőcei Géza Fejedelem Református Óvoda

Archive for április 2015

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE

Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

2621 Verőce, Losonczi u.3. Tel:06-27 380-214

Az intézmény vezetője: Szanyó István

Az óvoda vezetője. Ritzl Erika 06 30 400 2336

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Hartáné Nógrády Ildikó

A Házirend célja, hogy meghatározza a gyermekek jogait és kötelességeit az óvodában, az óvoda által szervezett programokon, ill. a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatban.

A Házirend jogszabályi háttere:

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet

1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 2012.CXVII törvény módosításaival kiegészítve

331/2006.(XII.23.) Kormány rendelet

Magyarországi Református Egyház Köznevelési törvényében foglaltak,

kiegészítve az 1998. évi I.; a 2005. évi II. és a végrehajtási utasítással, továbbá a 2013. évi V.

törvény módosításaival.

 1. Az óvoda munkarendje:

Az óvodában a nevelési év a tárgyév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 6.30 – 17-ig (10.5 óra)

 1. Egy nevelési év alatt legfeljebb 5 nap szünet rendelhető el.
 2. Az óvodában nevelési évenként egy alkalommal tartunk összevont, és két alkalommal csoport szülői értekezletet.
 3. Az óvodába érkező gyermeket, a szülő 8.15-ig az óvónőknek, illetve a dajkáknak köteles átadni.
 4. A gyermekeket az óvodából 12.30-13-ig, és 15. óra után a csoport életének zavarása nélkül lehet
 5. Az óvodából a gyermeket csak a szülője, vagy az általa megnevezett személy viheti el.

(Ha szükségesnek látjuk, írásban kérjük az elvivő személy megnevezését.)

 1. Az óvodából a gyermek csak a szülő írásos engedélye alapján engedhető egyedül haza.
 2. Amíg a szülő az óvodában tartózkodik, gyermekéért vállalja a felelősséget is.
 3. Egészségügyi okokból a szülő csak a csoportszoba ajtajáig kísérheti gyermekét. A gyermekek által használt helységekbe a szülő csak a beszoktatás alatt, szülői értekezleteken, és nyílt napok alkalmával léphet be.
 4. Hiányzás esetén az étkezés lemondható előző nap 8.30 óráig e-mailben, (veroceovoda@freemail.hu), vagy az óvodában elhelyezet füzetben írásban. Nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt.
 5. Az étkezési térítési díjak fizetése: A térítési díjak befizetése havonta két napon történik az iskolában, minden hónap utolsó hetének keddi és szerdai napjain. Az átutalással történő fizetést minden hónap 25-ig fogadjuk. Az étkezési díj befizetését tekintjük a következő havi étkezés megrendelésének.
 6. Az óvodában megbetegedő gyermeket, a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
 7. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja.
 8. A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással járhat újra óvodába.
 9. El kell tiltani az óvoda látogatásától azt a gyermeket – az orvos által javasolt időtartamra -, aki fertőző betegségben szenved, illetve ennek gyanúja áll fenn.
 10. Rendszeres egészségügyi feladatot lát el az óvodában a körzeti gyermekorvos, fogorvos, védőnő.
 11. Ha a gyermek az óvodát nem látogatja, távolmaradását előre be kell jelenteni. A hiányzás igazolását írásban kérjük a szülőtől, – legkésőbb a hiányzást követő ötödik napig.
 12. Az óvoda tisztaságának megőrzése érdekében a szülők kötelesek gondoskodni váltócipőről, váltóruháról gyermekük részére.
 13. Minden gyermek saját, jellel ellátott polccal rendelkezik. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük ruháját oda tegyék.
 14. A szülők gyermekük ágyhuzatát, párnáját kéthetente hazaviszik, és kimosva, kivasalva hozzák vissza.
 15. Az óvodába hozott játékokért és ékszerekért felelősséget nem vállalunk.
 16. A gyermekek érdekében ügyelni kell az óvoda és környéke tisztaságára. Kérjük, hogy a babakocsit, kerékpárokat az épületen kívül hagyják és helyezzék el.
 17. A gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai felvilágosítást csak az óvónők adhatnak.
 18. Az iskolába induló gyermekekről az óvoda vezetője, ill. a gyermek óvónője szóbeli és írásbeli vélemény nyújt át a szülőnek a naptári év március hónapjában.
 19. A Házirendben történő változásokról az óvoda három nappal előbb köteles a szülőket tájékoztatni.
 20. Ha a szülő rendszeresen (vagy súlyosan) megsérti a Házirend előírásait, és gátolja az óvoda zavartalan működését, akkor az óvodavezető kezdeményezésére, az intézményvezető kizárhatja a gyermeket az óvodából. Erről előzetesen tájékoztatja a jegyzőt, a nevelőtestületet és a szülői munkaközösséget.
 21. Ha a Házirend előírásainak betartását az óvoda valamelyik dolgozója sérti meg, annak elbírálása és a szükséges intézkedés megtétele az óvodavezető és az intézményvezető feladata.

A Házirend betartása minden óvodába felvett gyermek, és szülője számára kötelező.

Legitimációs záradék.

Az óvoda vezetője a vélemények figyelembe vételével készíti el a végleges tervezetet, melyet óvoda Szülői munkaközösségének válaszmányi tagjai véleményeznek, majd a nevelőtestület fogad el. A Házirend az elfogadás után lép életbe.

Az érvényben lévő Házirend módosításait kezdeményezheti:

 • az intézményvezető
 • a nevelőtestület
 • a Szülői munkaközösség

 

 

 

Szanyó István

intézményvezető

Verőce, 2015. április 15.

Reklámok

Reklámok